Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne 20.12. 2018

Usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne 20.12. 2018Vyvěšeno: 2. 1. 2019
Sejmuto:

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zálezly

konaného 20.12.2018

Přítomni:         Kouba Josef, Pretl Jaroslav, Ing. Silovský Vladimír (od bodu č. 2), Ing. Král Pavel, Kutheil Radek

Nový Petr

Omluveni:       Kůrka Jiří

Hosté:             Mgr. Kutová Blažena

Občané:          p.Šleis

           

Program:

1)    Zahájení

2)    Kontrola usnesení

3)    Rozpočet obce Zálezly na rok 2019

4)    Rozpočtové opatření

5)    Plán inventur

6)    Různé

7)    Diskuze

8)    Závěr

 

1)     Zahájení

Starosta obce Josef Kouba přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Zálezly a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Zálezly (dále jen ZO) určuje zapisovatelem zápisu Ing. Pavla Krále, ověřovateli zápisu Jaroslava Pretla a Radka Kutheila a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2)     Kontrola usnesení číslo

Starosta Josef Kouba provedl kontrolu usnesení ze dne 27.09.2018. ZO bere na vědomí.

3)     Rozpočet obce Zálezly na rok 2019

ZO schvaluje rozpočet obce Zálezly na rok 2019. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Zálezly.

Výsledek hlasování:    Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4)     Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Zálezly na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:    Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


5)     Plán inventur na rok 2018

ZO schvaluje plán inventur za rok 2018 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6)     Různé

o    ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Zálezly na období 2020-2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Zálezly.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o    ZO schvaluje nový Knihovní řád. Nový Knihovní řád bude vyvěšen na internetových stránkách obce.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o    ZO schvaluje zápis do kroniky obce Zálezly za rok 2017.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o    ZO schvaluje společný projekt na pořízení kontejnerů na bioodpad v rámci Mikroregionu Věnec.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o    ZO uvažuje o nákupu vodoměrů. Dále bylo dohodnuto, že před jejich nákupem bude zadáno odborné firmě zpracování účetní rozvahy o hospodaření s pitnou vodou, aby bylo zodpovědně rozhodnuto o dalším účelném hospodaření s obecní pitnou vodou.

o    Starosta obce informoval zastupitele o nákupu pozemků pod obecní komunikací „od Podlešáků k ZD“. ZO bere na vědomí.

7)     Diskuze

o    Dotazy p. Šleise: plat starosty, úklid veřejného prostranství, zápis ustavujícího zastupitelstva, jednací řád zastupitelstva – na tyto dotazy bylo odpovězeno.

8)     Závěr

 

Zapsal:            Ing. Pavel Král             …………………………

Ověřovatelé:   Jaroslav Pretl                         ..……………………….

                        Radek Kutheil                        …………………………


 

 

Usnesení ze dne 20.12.2018

Zastupitelstvo Obce Zálezly:

1.    Schvaluje

-         program zasedání

-         zapisovatele a ověřovatele zápisu

-         rozpočet obce Zálezly na rok 2019

-         rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Zálezly na rok 2018

-         plán inventur za rok 2018 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

-         střednědobý výhled rozpočtu obce Zálezly na období 2020-2021

-         nový Knihovní řád

-         zápis do kroniky obce Zálezly za rok 2017

-         společný projekt na pořízení kontejnerů na bioodpad v rámci Mikroregionu Věnec

2.    Bere na vědomí

-         kontrolu usnesení 27.09.2018

-         informace o nákupu pozemků pod obecní komunikací „od Podlešáků k ZD“

3.    Ukládá starostovi

-          

4.    Neschvaluje

   -Josef Kouba

starosta obce Zálezly


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 2. 01. 2019 9:08